dydaktyka

Zajęcia prowadzone na UJ w roku akademickim 2021/2022:

  • Poznanie matematyczne (Kognitywistyka, sem. zimowy, Grodzka 52, s. 93, poniedziałki, godz. 16.00-17.30) (opis kursu | materiały)
  • Seminarium kognitywistyczne (Kognitywistyka, sem. letni)
  • Interdisciplinary research projects (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych, sem. letni)
 

promotor prac dyplomowych

W roku akademickim 2021/2022 nie mogę podjąć się promowania żadnych prac magisterskich ani licencjackich.

Ogólne wymagania dotyczące kandydatów:

  • Tematyka prac przygotowywanych pod moim kierunkiem powinna być zgodna z obszarami moich badań: poznanie matematyczne, metodologiczne i pojęciowe zagadnienia psychologii i (neuro)kognitywistyki, przetwarzanie pojęć, etologia kognitywna.
  • Preferuję prace empiryczne, szczególnie eksperymenty behawioralne (za wyjątkiem prac dot. metodologicznych i pojęciowych problemów nauk o umyśle, które są z natury rzeczy teoretyczne); uwaga: prace z zakresu etologii kognitywnej wiążą się z wyjazdami poza Kraków.
  • Wymagania wstępne: każdy student planujący badania z wykorzystaniem danej metodologii (np. eksperymenty behawioralne) powinien dysponować przynajmniej elementarną wiedzą i praktycznymi umiejętnościami komputerowymi w zakresie statystyki i analizy danych (np. SPSS, Statistica, R), związanych z daną metodą; przez umiejętności praktyczne rozumiem tu możliwość samodzielnego (oczywiście ze wsparciem) przeprowadzenia analiz.
  • Język: prace pod moim kierunkiem pisane mogą być w języku polskim lub angielskim. W przypadku prac empirycznych preferuję angielski.
  • Wszystkie zainteresowane osoby proszę o przesłanie mi krótkiego (1-2 str.) konspektu planowanej pracy, wraz z opisem metodologii. Proszę o opis w języku, w którym dana osoba planuje pisać pracę.